doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA.

doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA.

Professional practice

Od 01.09.2011
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, prorektor pre kvalitu a rozvoj
Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov
Vysoká škola DTI, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom


01.01.2007 - 30.06.2012
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied (ÚIPH), MTF STU
Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a podnikateľskej činnosti ÚIPH, MTF STU
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Paulínska 16, 917 24 Trnava (Slovensko)

 

01.04.1991 - 30.06.2012
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Hlavné činnosti a zodpovednosť: pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť vysokoškolského učiteľa
Názov a adresa zamestnávateľa: Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Paulínska 16, 917 24 Trnava (Slovensko)

 

01.01.1989 - 31.03.1991
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: interný doktorand - Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy 75-02-9
Hlavné činnosti a zodpovednosť: vedecko-výskumná a publikačná činnosť doktoranda
Názov a adresa zamestnávateľa: Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie, Laurinská 14, 811 01 Bratislava (Slovensko)

 

01.09.1987 - 30.09.1989
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Samostatný vývojový konštruktér
Hlavné činnosti a zodpovednosť: konštrukčná a vývojová činnosť
Názov a adresa zamestnávateľa: Výskumný ústav strojárskeho spotrebného tovaru, Sládkovičová 10, 821 01 Piešťany (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Odborné, vedecké v technické testovanie a analýzy
 

Vzdelávanie a príprava
 

01.04.2004 
Názov získanej kvalifikácie: docent
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Teória vyučovania technických odborných predmetov
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (univerzita)
Paulínska 16, 917 24 Trnava (Slovensko)

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6

03.06.1997
Názov získanej kvalifikácie: Medzinárodný učiteľský certifikát, Európsky inžinier vzdelávateľ
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Vzdelávanie inžinierov učiteľov
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: IGIP/ International Society for Engineering Education
Universitätsstrasse 65-67, A-9020 Klagenfurt (Rakúsko)

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6

01.10.1989 - 04.09.1997
Názov získanej kvalifikácie: doktor filozofie (PhD.)
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Teória vyučovania technických odborných predmetov
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie Laurinská 14, 811 01 Bratislava (Slovensko)
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6

 

1990 - 19.11.1991
Názov získanej kvalifikácie: Pedagogická spôsobilosť pre vyučovanie odborných strojárskych predmetov
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Vyučovanie odborných strojárskych predmetov
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie, Laurinská 14, 811 01 Bratislava (Slovensko)
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 5

23-22-8 Strojové zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola technická v Košiciach, Letná 9, 040 01 Košice (Slovensko)
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: ISCED 5


Zahraničná učiteľská stáž:
 

2004 Copenhagen University, School of Technology, Denmark
2005 ČVUT, Inštitút inžinierskej pedagogiky, Praha, Česká republika
2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
2008 Graz Pädagogische Hochschule, Rakúsko

Významné pracovné pozície:

prezident IGIP Slovensko
člen Executive Committee IGIP, Villach Rakúsko
predseda Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS
člen Rady ZSVTS
člen Komisie ZSVTS pre investičné a rozvojové aktivity
člen Vedeckej rady MÚVS ČVUT v Prahe
člen Vedeckej rady časopisu R&E-SOURCE, Open Online Journal for Research and Education, Pädagogische Hochschule Niederösterreich Baden
Ocenenie Strieborná medaila ZSVTS

List of publishing activities