Osobný učiteĺ

Hľadáte osobného učiteľa, ktorý rozvinie váš talent a otvorí vám nové možnosti využitia vied ?

Učitelia a lektori

Ing. Jaroslav Kultan, PhD, PhD.

Matematika 

Základné školy, Stredné školy, Bakalársky stupeň

Fyzika 

Základné školy, Stredné školy, Bakalársky stupeň

Informatika 

Základné školy, Stredné školy

Ruský jazyk 

Základné školy, Stredné školy, Bakalársky stupeň

1.02.2004 doteraz

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: pedagóg.

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Výskum a výučba.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1
851 35 Bratislava Slovenská republika

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vysoké školstvo

 

1994-2004 Gymnázium Hronská

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Zástupca riaditeľa , správa siete, učiteľ informatiky

Hlavné činnosti a zodpovednosť: vyučovanie a riadenie výchovnej a vzdelávacej činnosti

Názov a adresa zamestnávateľa:

Gymnázium Federico Garcíra Lorcu

Hronská 3, 821 06 Bratislava

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Stredné školstvo

 

1993-1994 Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie činnosti, vyučovanie

Názov a adresa zamestnávateľa:

Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59 831 27 Bratislava, Slovenská republika

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Odborné školstvo

 

1992-1993 Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: samostatný energetický inšpektor

Hlavné činnosti a zodpovednosť: analýza energetických zariadení

Názov a adresa zamestnávateľa:

Slovenská energetická inšpekcia

Mlynské nivy 2

Matematika základné školy

Riešenie jednoduchých rovníc /lineárne rovnice

Riešenie slovných úloh

Práca so zlomkami

Kvadratické rovnice

Goniometrické funkcie

Funkcie /lineárna, kvadratická, vyššieho stupňa

Fyzika stredné školy

Práca, výkon, energia

Pohyb hmotného bodu

Dráha, rýchlosť, zrýchlenie

Informatika základné a stredné školy
Základy informatiky

Práca s počítačom

Práca s programami MS Office

Algoritmizácia a základy programovania

Technické zabezpečenie počítačov

Programové vybavenie počítačov

Počítačové siete

Bázy dát, MySQL, Oracle, jazyk SQL a základné príkazy

Ruský jazyk
Základy ruského jazyka

Konverzačné kurzy v ruskom jazyku

Ruský jazyk pre bilinquálne gymnázia

Vybrané otázky z matematiky, fyziky, informatiky v RJ

Od:

€ 20 / hod.