Dr.h.c. MUDr. prof. Ján Slezák, FIACS, DrSc.

Dr.h.c. MUDr. prof. Ján Slezák, FIACS, DrSc.

Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Vedúci vedecký pracovník, vedúci oddelenia

Bio

Špecializácia: ▪ experimentálna kardiológia ▪ funkčná morfológia ▪ ischémia a viabilita myokardu ▪ heterogénnosť srdcového svalu ▪ adaptácia srdca na ischémiu ▪ zlyhávajúce srdce ▪ poškodenie srdca voľnými kyslíkovými radikálmi a ich význam pri tvorbe ischemickej tolerancie ▪ subštrukturálna lokalizácia niektorých enzýmov zapojených do signalizácie v bunke srdcového svalu ▪ chronická ischémia ▪ hibernácia myokardu ▪ poškodenie myokardu ionizujúcim žiarením a možnosti jeho prevencie ▪ oxidatívny stres, terapeutický potenciál molekulárneho vodíka v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka.

Zamestnávatelia a funkcie: Slovenská akadémia vied, 1.Riaditel ÚVS SAV od 1988 do 1998, 2. Podpredseda SAV od 1998 do júna 2009, 3.Prorektor - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave -od 2010 do okt.2014, 4. Molecular Hydrogen Institute, USA advisor 2018... 5. Európska akadémia pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne, n.o. – riaditeľ /2021-...)

Vedecké kvalifikácie a dlhodobé zahraničné pobyty: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 1957-1963, MUDr,. SAV Bratislava – Ústav experimentálnej chirurgie SAV 1964 – 1968, PhD. (CSc.) – Kardiológia, anatómia, histológia, embryológia, Uniersity of California, Dept of Anatomy, Electron microscopy-ultrastructural cytochemistry, Dept. of Cardiology and Pathology, Mount Sinay Med. School, New York, NY, USA, Hypertrophy of the Heart, Dept of Physiology, Research Center, St. Boniface Hosp., Univ. Of Manitoba, Winnipeg, reperfusion injury,

Vedecké hodnosti: PhD., 1968, Univerzita Komenského, Bratislava, DrSc., 1984, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, profesor, 1996, Univerzita Komenského, Bratislava, Fellow of IACS od 2000 (executive committee and board of dir.), Člen učenej spoločnosti od 2000- akademik, D.h.c.:2008 Žilinská univerzita, Žilina, Akademik Ruskej akadémie priírodných vied od 2011.

Vedný odbor a špecializácia: Normálna a patologická fyziológia, experimentálna kardiológia, gynekológia a pôrodníctvo, funkčná morfológia, ischémia a viabilita myokardu, heterogénnosť srdcového svalu, oxidačný stres, terapeutický potenciál molekulárneho vodíka,

Hlavné vedecké výsledky: signalizačné procesy a cesty zapojené do adaptácie srdca na preťaženie a ischémiu, molekulárne mechanizmy radiačného poškodenia myokardu a možnosti jeho prevencie, molekulárny vodík v prevencii a liečbe ochorení, skladovanie a transplantácia srdca Člen učených spoločností a akadémií vied: Člen EASA - Európskej akadémie vied a umenií, Salzburg- Viedeň (volené členstvo) Člen IACS – International Academy of Cardiovascular.Sciencies, Funding Fellow, member of exeutive commitee & board of directors, (Canada – USA) (indiv.) Člen Učenej spoločnosti SAV, Bratislava (individuálne, volené členstvo), Člen Slovenskej akademickej spoločnosti, Bratislava ( volené členstvo) - akademik, Akademik Ruskej akadémie prirodných vied zahraničný člen od 2011, Európska akadémia pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne, n.o. – riaditeľ (2021-...) Členstvo v 8 zahraničných redakčných radách a 3 domácich spoločnostiach Členstvo v komisiách pre obhajoby a štátnicové skúšky, PhD., DrSc.

Významné domáce a zahraničné ocenenia: Strieborná a Zlatá medaila Jána Jesénia za Zásluhy v lekárskych vedách (1990 a 1995), Zlatá medaila Slovenskej akadémie vied za Zásluhy v prírodných vedách (1995), Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy v lekárskych vedách (2000), Zlatá plaketa Slovenskej kardiologickej spoločnosti za zásluhy v kardiológii (2000), Čestný člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti (2000), Zlatá plaketa Slovenskej fyziologickej spoločnosti „Za zásluhy vo fyziologických vedách“ (2000), Zlatá medaila lekárskej fakulty Univerzity Komenského (2000), Medaila za zásluhy, Inštitút kardiovaskulárnych vied Manitobskej univerzity Winnipeg, Kanada , IHSR (2001), Čestný občan mesta Winnipeg – Kanada (2001), Krištáľové krídlo (2001), Cena medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied „Norman Alpert Award for Established Investigators in Cardiovascular Sciences“ (2002), Fellow Medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied (2002), Zlatá medaila SAV. (2005), 1. Cena Akadémie vzdelávania za vedeckú popularizačnú činnosť (2005), Zlatá medaila UKF za významný vedecký prínos v oblasti lekárskych vied, za prínos v oblasti vedeckého rozvoja na UKF v Nitre, (2006), Vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2006), Dr.h.c, Žilinská univerzita, Vedec roka 2009, Osobnosť SAV 2010, Zlatá medaila Farmaceutickej fakulty UK 2010, Vincenzo Panagia Distinguished Lecturer Award –Canada 2011, Veľká medaila Mikovíniho za celoživotné dielo 2013, Vyznamenanie primatorom mesta Bratislava za celoživotný prínos pre..., Distinquished leadership award in cardiovascular sciences from International Academy of Cardiovascular Sciences Canada 2018, Slov. lek. Spol. Uvedenie do Dvorany slávy mediciny 2017, Medal of Merit IACS Canada 2019.

Manažovanie medzinárodných a domácich projektov výskumu a vývoja: Podpora a náhrada srdca srdcom umelým, C-17-335-001., Venózny návrat pri umelom obehu VII-2-2/2., USA – UC Los Angeles – New embdding media for ultrastructural demonstration of mitochondrial enzymes. USA – New York – Localization of cyclases in myocardium. VEGA – opakovane od vzniku VEGA ,riešiteľ spoluriešiteľ celkovo 16 projektov , 5 zahraničných projektov: Localization of ATP ases in myocardum (University of Manitoba), Histochemistry of free oxygen radicals (Research Centre of University of Manitoba), Demonstration of peroxide after referfusion of myocardium (Res. Centrum of University of Manitoba), Subcelulárna adaptácia myokardu na ischemický stres.(2/7094/7),riešiteľ a spoluriešiteľ 11 APVV projektov. 

Vedecká publikačná činnosť: Celkove viac ako 550 publikácií, z toho SCI 257, citácií viac ako 3000, Monografie 7, učebnice a texty 7, pozvané prednášky na medzinárodných konferenciách a kongresoch viac ako 50 Členstvo v medzinárodných vedeckých a odborných spoločnostiach a výboroch spolu 9.

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 05.03.2024