Economics and finance

Understanding the global environment and market economy is imperative for entire business community. INTERCEDU carefully tracks the newest global economic trends. An ongoing pandemic and actual geopolitical risks (deeply connected to the crisis on Ukraine) are in contrast with strong economic growth and technological progress. Higher energy prices also increase the cost of key goods and services; and pushing inflation to record heights in recent months, especially in the countries which use the EURO currency.

Unpredictable future and uncertain economic situation presents an intense mix of challenges and opportunities. Our program offers deep analyses and perspectives on the evolution of the global economy; American, African, Asian & European economies and independent companies.

Courses at INTERCEDU combine not only the most diverse elements of the business sciences, we also offer practice-oriented courses by well-experienced CEOs, company managers, etc.

Categories

Top Courses

Economics and finance

Loading...
RIADENIE 1: VODCOVIA A MANAŽÉRI

RIADENIE 1: VODCOVIA A MANAŽÉRI

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
English

Dominantnou funkciou riadenia je vedenie ľudí. Spolu s ostatnými manažérskymi funkciami tvoriacimi manažérske povolanie, vytvára predpoklady toho, aby manažér bol efektívnym vodcom. Efektívne vedenie má svoje pravidlá a ovplyvňuje ho množstvo faktorov, predovšetkým osobnosť každého vedeného i vedúceho pracovníka, právomoc a moc, ktorá sa v podniku uplatňuje. Vodcovstvo je definované spôsobmi rozhodovania vychádzajúcimi z manažérskych štýlov, postavenia riadiaceho pracovníka a správania sa pracovných skupín, či pracovných tímov. Pre podnik a jeho rozvoj v budúcom období sú vlastnosti a schopnosti vodcu mimoriadne dôležité. A to v konkrétnom podnikateľskom prostredí, ktoré je vždy špecifické, premenlivé v čase a teda aj v nárokoch na spôsobilosť vodcov a manažérov. Cesta od manažérstva k vodcovstvu je náročná, vyžaduje si neustále štúdium ale i dostačujúcu prax v riadení a vedení ľudí. Autor sa k tomu vyjadruje zreteľne a s prehľadom predovšetkým na základe osobnej riadiacej praxe vo veľkých podnikoch počas viacerých desaťročí.

12,00 € 0,00 €
RIADENIE 2: ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

RIADENIE 2: ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
English

Manažérske teórie sa neustále vyvíjajú a najčastejšie sú otvorenou reflexiou situácie v podmienkach praxe. Nároky na riadenie rastú a tak sa stáva sa i to, že pri neznalosti, či nedostatku vstupných informácií manažment uplatní metódu „pokus- omyl“. Takto nadobúdané nové skúsenosti spravidla bývajú “draho zaplatené,“ pretože neúspešných pokusov môže byť celý rad, pokým sa dosiahne riešenie. Stáva sa to dokonca aj v prípadoch, keď už na danú situáciu existujú verifikované poznatky a napriek tomu manažment uplatňuje návykové postupy a rozhodnutia, ktoré v novej situácii môžu byť neefektívne. Aby sa tomu predišlo, je žiaduce podrobnejšie sa zoznámiť predovšetkým s tými aspektmi manažérskej praxe, ktoré na ňu vplývajú zásadným spôsobom. Autor v tejto knihe zvlášť akcentuje, že tak ako sa mení podnikateľské prostredie, uspôsobujú sa nielen teórie ale predovšetkým praktiky riadenia, ktorých oprávnenosť ukáže budúcnosť.

12,00 €
RIADENIE 3: PODNIKOVÁ STRATÉGIA

RIADENIE 3: PODNIKOVÁ STRATÉGIA

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
English

Predovšetkým v súčasnom období neustálych zmien je potrebné prehodnotiť zaužívané postupy v riadení a uvedomiť si, že formovanie stratégie podnikania je vlastne prípravou na realizáciu konkrétnych krokov, ktoré je potrebné urobiť v danom čase, ak podnik má prežiť, a byť konkurencieschopným. Nie sú dôležité stohy dokumentácie o stratégii, ale akcieschopnosť, realizačná odozva pri nečakaných prekvapeniach a konkrétne rozhodnutia v reálnom čase. Avšak takýto postoj k stratégii nemožno zamieňať s každodennou operatívou. Stratégia sa prijíma na dlhšie obdobie, avšak pri nečakaných zmenách vonkajšieho okolia sa nemôže stať „železnou košeľou“. Preto je v knihe venovaný priestor formulovaniu, vývoju a spôsobu stanovenia stratégie. Súčasťou tejto časti je aj strategická analýza a jej úloha pri skúmaní podnikových zdrojov, potenciálov a konkurencie na súčasnú i budúcu výkonnosť podniku. Osobitosť prístupu autora k týmto otázkam je potvrdená dosiahnutými výsledkami v konkrétnom podniku, ktorého je hlavným stratégom.

12,00 €

Why you should learn from us

Lot of
Courses

Lifetime
Access

Real-world
Experts

Active
Learning

Personal
Teacher