Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

Bio

Mojim životným krédom je symbióza vedy a praxe. Všetko, o čom teoreticky uvažujem musí mať aplikačný výstup. Som presvedčený o tom, že zmyslom vedy je rozširovať poznanie a napomáhať praxi.

V roku 1958 sa vyučil za sústružníka v Považskej Bystrici v Závodoch ťažkého strojárstva. V Košiciach pracoval ako sústružník v Opravovniach poľnohospodárskych strojov. V priebehu niekoľkých rokov bol konštruktérom, televíznym redaktorom, stredoškolským učiteľom a zahraničným spravodajcom Československej televízie v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia sa stal po skončení zahraničnej misie. Neskôr pôsobil ako riaditeľ Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii. Na základe medzinárodného tendra sa stal v roku 1991 spoluvlastníkom Pečivární Sereď a v roku 1992 spoluvlastníkom podniku Figaro Trnava. Je predsedom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Pôsobil vo viacerých vedeckých a redakčných radách aj v zahraničí. Postupne popri zamestnaní nadobudol vyššie a univerzitné vzdelanie. Po maturite na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach študoval na Strojníckej fakulte Technickej univerzity (vtedy VŠT) v Košiciach, ktorú absolvoval v roku 1970 (Ing.). Následne pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a obhájením rigoróznej práce v roku 1976 mu bol udelený titul doktora filozofie (PhDr.) Súčasne na strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach na Katedre ekonomiky a riadenia absolvoval vedeckú ašpirantúru. Na Slovenskej technickej univerzite (SVŠT) v Bratislave v roku 1977 po úspešnej obhajobe mu bola udelená vedecká hodnosť kandidáta ekonomických vied z odvetvových a prierezových ekonomík (CSc./PhD.). Na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v roku 1996 habilitoval a bol menovaný za docenta vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky (doc.). V Japonsku v roku 1998 absolvoval AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship). Na Slovenskej akadémii vied v Bratislave v roku 2001 obhájil dizertačnú prácu a bola mu udelená vedecká hodnosť DrSc. z odvetvových a prierezových ekonomík. Po inauguračnej prednáške bol vymenovaný prezidentom republiky za profesora v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu (2002). Je nositeľom dvoch čestných doktorátov (Doctor Honoris Causa). Prvý mu udelila Technická univerzita v Košiciach „Za rozvoj technických vied a akademického vzdelávania doma i v zahraničí“ (2010) a druhý čestný doktorát mu udelila Katolícka univerzita v Ružomberku „Za mimoriadny prínos v oblasti spolupráce vzdelávania, vedy a praxe“ (2020). Medzi jeho najdôležitejšie vedecké publikácie patria: Reengineering podnikateľských procesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), kvadrológia Marketingová stratégia firmy holdingového typu (1998-2001), The Vorld Class Company Strategy (2001), Stratégia podniku svetovej triedy (2002), životné dielo pentalógia Podnik a podnikanie (prvý zväzok 2006, druhý zväzok (2008) tretí zväzok (2010), štvrtý zväzok (2013) piaty zväzok (2014). Zahraničná odborná verejnosť prejavuje záujem o využitie vedeckého diela a jeho praktických impulzov, pre ktorú už boli preložené najvýznamnejšie práce prof. Kassaya do piatich jazykov. Niekoľko rokov v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí sa venuje ekonomickej diplomacii. Je nositeľom viacerých zahraničných a domácich vyznamenaní. Dlhoročnú prípravu projektu Medzinárodného centra vzdelávania (International Center of Education) profesor Kassay v roku 2020 realizoval aplikáciou webového portálu www.intercedu.com .

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 18.07.2024