12,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

Mediamatika ako multifunkčný proces

Authors Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. , RNDr. Jozef Stašák, PhD.

Book
Slovak

Short description

Každý podnikateľský subjekt možno chápať ako jednotu riadeného a riadiaceho systému, kde riadený systém tvoria pozemky, budovy, personál, technologické zariadenia a iné investičné celky a riadiaci systém pozostáva nielen z biznis procesov, ktoré je potrebné spravovať a riadiť, ale jeho súčasťou sú ľudia, ktorí medzi sebou komunikujú a vstupujú do vzájomných vzťahov a iniciujú zodpovedajúce spoločenské procesy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú priebeh ekonomických procesov, definujú kultúru vzťahov a píšu históriu existencie a funkcionality danej komunity alebo spoločnosti.

What you learn

Každý podnikateľský subjekt možno chápať ako jednotu riadeného a riadiaceho systému, kde riadený systém tvoria pozemky, budovy, personál, technologické zariadenia a iné investičné celky a riadiaci systém pozostáva nielen z biznis procesov, ktoré je potrebné spravovať a riadiť, ale jeho súčasťou sú ľudia, ktorí medzi sebou komunikujú a vstupujú do vzájomných vzťahov a iniciujú zodpovedajúce spoločenské procesy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú priebeh ekonomických procesov, definujú kultúru vzťahov a píšu históriu existencie a funkcionality danej komunity alebo spoločnosti. Všetky uvedené typy procesov sa riadia určitými zákonitosťami, ktoré je potrebné poznať a pokiaľ možno tak ich aj ovplyvniť.
K uvedenému cieľu by mala prispieť aj publikácia, ktorá sa práve dostáva k čitateľovi. Je rozdelená do siedmich kapitol, kde prvá z nich predstavuje celkový pohľad na obsah publikácie a poskytuje čitateľovi informácie, ktoré môže získať preštudovaním kapitol, ktoré za ňou nasledujú. Druhá kapitola je venovaná problematike spoločenských procesov, ich statickým a dynamickým aspektom1, ale aj faktorom a metrike, ktoré s funkcionalitou spoločenských procesov úzko súvisia. Aby sme ju mohli lepšie pochopiť je potrebné poznať prístupy, metódy a techniky kvantifikácie a modelovania spomínaných spoločenských procesov.
Problematike ich riadenia a správy je venovaná tretia kapitola tejto publikácie. Čitateľ v nej nájde informácie týkajúce sa nielen orgánov vnútornej a vonkajšej verejnej správy – ich postavenia a úloh v riadení a správe spoločenských procesov, ale aj postavenia a úloh kultúry v systéme riadenia a správy spoločenských procesov. Spoločenské procesy a procesy súvisiace s kultúrou bezprostredne ovplyvňujú ekonomické procesy, ktoré determinujú prosperitu komunity alebo spoločnosti. Týmto procesom je venovaná štvrtá kapitola a dôraz sa kladie predovšetkým na kreatívnu ekonomiku.
Piata kapitola je venovaná problematike riadenia a správy ekonomických procesov a šiesta kapitola je venovaná praktickým príkladom z tejto oblasti. V súvislosti s komunikáciou, ktorá prebieha v rámci spoločenských a ekonomických procesov zohráva dôležitú úlohu nový odbor s názvom mediamatika. Predmetný odbor sa pokladá za nosný proces s duálnym a prierezovým charakterom. V súvislosti s týmto procesom dôležitú úlohu zohrávajú média, mediálna gramotnosť a s ňou súvisiaca mediálna výchova. Uvedené predmetné oblasti sú v krátkosti popísané v šiestej kapitole. Siedma apitola, ktorá publikáciu logicky uzatvára, sa zaoberá problematikou vzťahu mediamatiky k podnikovej a ekonomickej diplomacii a dýva tomuto vzťahu metodický rámec.

Authors

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.

Mediálne a komunikačné štúdie, historicko – kultúrne dedičstvo

0 courses
1 book
RNDr. Jozef Stašák, PhD.

RNDr. Jozef Stašák, PhD.

Business Process Modeling Standardized Approach (SAP, ARIS), Business Process Modeling Linguistic Approach, Mediamatics and Cultural Heritage Management

2 courses
1 book

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 18.07.2024