12,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

RIADENIE 1: VODCOVIA A MANAŽÉRI

Author Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
Slovak

Short description

Dominantnou funkciou riadenia je vedenie ľudí. Spolu s ostatnými manažérskymi funkciami tvoriacimi manažérske povolanie, vytvára predpoklady toho, aby manažér bol efektívnym vodcom. Efektívne vedenie má svoje pravidlá a ovplyvňuje ho množstvo faktorov, predovšetkým osobnosť každého vedeného i vedúceho pracovníka, právomoc a moc, ktorá sa v podniku uplatňuje. Vodcovstvo je definované spôsobmi rozhodovania vychádzajúcimi z manažérskych štýlov, postavenia riadiaceho pracovníka a správania sa pracovných skupín, či pracovných tímov. Pre podnik a jeho rozvoj v budúcom období sú vlastnosti a schopnosti vodcu mimoriadne dôležité. A to v konkrétnom podnikateľskom prostredí, ktoré je vždy špecifické, premenlivé v čase a teda aj v nárokoch na spôsobilosť vodcov a manažérov. Cesta od manažérstva k vodcovstvu je náročná, vyžaduje si neustále štúdium ale i dostačujúcu prax v riadení a vedení ľudí. Autor sa k tomu vyjadruje zreteľne a s prehľadom predovšetkým na základe osobnej riadiacej praxe vo veľkých podnikoch počas viacerých desaťročí.

What you learn

Obsah a podstata podnikania, Podnik a jeho právne formy, Podnik jednotlivca (sole proprietorship), Partnerský podnik (partnership), Korporačná forma podniku (corporation), Zmeny štruktúry vlastníctva, Vlastníctvo podniku, Zmluvný základ vlastníctva, Právo rozhodovať vyplývajúce z vlastníctva, Vlastníctvo z hľadiska moci a právomoci, Zmena vlastníctva, kvázivlastníctvo, Previazanosť transakcií a aktív, Zoskupovanie aktív, Anonymizácia vlastníkov, Vplyv vlastníkov a vrcholného manažmentu na výkonnosť podniku, Rozdeľovanie výnosov podniku, Aktivizačné stimuly, Integrácia záujmov, Zmeny vlastníctva, Riadenie a správa podniku, Správne orgány podniku, Spôsoby vedenia podniku v USA, Nemecký a japonský spôsob vedenia podniku, Dva základné modely správy podniku, Formovanie spôsobu vedenia podniku na Slovensku, Výkonné a kontrolné orgány, Valné zhromaždenie, Predstavenstvo, Dozorná rada, Výkonné vedenie, Vzorový model správy podniku, Podnik a jeho interakcie, Kontexty spoločenských zmien, Spoločenská determinovanosť podnikov, Ekonomické zdroje a produkcia, Hranica produkčných možností, Ekonomická efektívnosť, Zákon klesajúcich výnosov, Aplikácie hranice produkčných možností, Akumulácia kapitálu, Porušenie mikroekonomickej a makroekonomickej rovnováhy (inflácia), Cyklický charakter ekonomiky, Trh práce, Platobná bilancia, Trhové prostredie, Trhové subjekty, Základné predpoklady ekonomickej reformy, Podpora a reštrikcia, Revitalizácia a privatizácia, Hodnotenie princípov rozvoja ekonomiky, Vznik inflácie a jej vývoj, Výpočet miery nezamestnanosti, Trhové subjekty, Podnik, Zákazník, Zásahy vlády v trhovom prostredí, Trhová konkurencia, Zmeny vo svetovej ekonomike, Ekonomika priamych produktov, Súvislosť medzi výrobou a spotrebou, Od „reálnej“ ekonomiky k symbolickej ekonomike, Zintenzívňovanie globalizácie, Integrácia krajín do ekonomických blokov, Dôsledky spoločenskej transformácie v podniku, Nevyhnutné premeny v slovenských podnikoch, Reštrukturalizácia výroby, Radikálne zníženie nákladov, Nová orientácia zahraničného obchodu, Budovanie obchodnej siete, Teória riadenia podniku, Vznik moderného chápania riadenia, Pragmatický prístup, Procesné (operačné) prístupy k teórii riadenia, Integrovaný rámec teórií riadenia, Metódy riadenia, Charakteristiky najpoužívanejších metód a štýlov riadenia, Vedenie, vodcovstvo a vodca, Podstata efektívneho vedenia Teórie vodcovskej osobnosti, Školy vodcovských štýlov, Vedenie využívajúce právomoci, Kontinuálne vedenie – vedenie ako kontinuum, Vedenie podľa orientácie, Dvojrozmerná teória, Teória manažérskej mriežky (teória grid), Situačné teórie manažérskeho správania, Kontingenčná (situacionalistická) teória, Teória cesta – cieľ, Teória štýlu vedúceho – model rozhodovania, Trojrozmerná teória, Skupinové správanie, Vlastnosti a schopnosti vodcu (v praxi)

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 14.06.2024