12,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

RIADENIE 2: ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

Author Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
Slovak

Short description

Manažérske teórie sa neustále vyvíjajú a najčastejšie sú otvorenou reflexiou situácie v podmienkach praxe. Nároky na riadenie rastú a tak sa stáva sa i to, že pri neznalosti, či nedostatku vstupných informácií manažment uplatní metódu „pokus-omyl“. Takto nadobúdané nové skúsenosti spravidla bývajú „draho zaplatené,“ pretože neúspešných pokusov môže byť celý rad, pokým sa dosiahne riešenie. Stáva sa to dokonca aj v prípadoch, keď už na danú situáciu existujú verifikované poznatky a napriek tomu manažment uplatňuje návykové postupy a rozhodnutia, ktoré v novej situácii môžu byť neefektívne. Aby sa tomu predišlo, je žiaduce podrobnejšie sa zoznámiť predovšetkým s tými aspektmi manažérskej praxe, ktoré na ňu vplývajú zásadným spôsobom. Autor v tejto knihe zvlášť akcentuje, že tak ako sa mení podnikateľské prostredie, uspôsobujú sa nielen teórie ale predovšetkým praktiky riadenia, ktorých oprávnenosť ukáže budúcnosť.

What you learn

Rozhodujúce aspekty manažérskej praxe, Objektovo-subjektová akceptácia, Moc ako výkonný nástroj, Osobnosť a moc, Postoje manažérov, Zmena myslenia, Charakteristika a klasifikácia manažérov, Manažérske funkcie, Manažérske roly, Manažérske schopnosti, Vodcovské aspekty manažéra, Dva typy transformačných manažérov, Transakční a transformační manažéri, Manažment tvorby hodnôt, Vrcholný manažment, Vývojové tendencie, Ženy v manažérskych funkciách, Manažéri a vodcovia na prelome tisícročí, Multikulturálny manažment, Kultúra medzinárodného podniku, Odlišnosti požiadaviek na manažment, Dlhodobosť podnikateľských cieľov, Spoznávanie a zdokonaľovanie procesov a činností, Orientácia na zákazníka a zákaznícka kreativita, Fúzie, združovanie a spoľahlivé partnerstvá, Znižovanie nákladovosti a zvyšovanie efektivity, Rast požiadaviek na ľudské zdroje, Atribúty úspešných podnikov, Vyvarovanie sa chýb, Zosúlaďovanie vonkajších a vnútorných faktorov, Prehľad manažérskych škôl a prístupov, Hrozby a riziká budúceho vývoja, Smery budúceho vývoja, Trendy a predpoklady, Voľný trh a globalizačné tendencie, Regulácia a ochrana miestnych záujmov, Európska únia a jej vplyvy, Faktory fungovania podnikateľského prostredia, Nové výzvy, Riziká odhadu vplyvu prostredia, Neurčitosť podnikateľského prostredia Slovenska, Adaptácia na vonkajšie okolie, Globalizácia, Lokalizácia, Konkurencia, Vnútorné faktory prežitia podniku, Správa (spravovanie) podniku, Rizikový manažment, Systém včasného varovania a podpora zmien, Vízia namiesto historickej extrapolácie, Usmernenie a včasné modifikácie podnikateľskej stratégie, Počiatočné štádiá formovania teórií v novoveku, Klasická škola/Classical Perspective (School), Škola medziľudských vzťahov/Human Relations, Škola sociálnych systémov/Social Systems, Empirická škola/Empirical School, Nová škola vedeckého riadenia/New Science Management, Orientácia na ľudské zdroje/Human Resources Movement

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 14.06.2024