12,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

RIADENIE 3: PODNIKOVÁ STRATÉGIA

Author Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
Slovak

Short description

Predovšetkým v súčasnom období neustálych zmien je potrebné prehodnotiť zaužívané postupy v riadení a uvedomiť si, že formovanie stratégie podnikania je vlastne prípravou na realizáciu konkrétnych krokov, ktoré je potrebné urobiť v danom čase, ak podnik má prežiť, a byť konkurencieschopným. Nie sú dôležité stohy dokumentácie o stratégii, ale akcieschopnosť, realizačná odozva pri nečakaných prekvapeniach a konkrétne rozhodnutia v reálnom čase. Avšak takýto postoj k stratégii nemožno zamieňať s každodennou operatívou. Stratégia sa prijíma na dlhšie obdobie, avšak pri nečakaných zmenách vonkajšieho okolia sa nemôže stať „železnou košeľou“. Preto je v knihe venovaný priestor formulovaniu, vývoju a spôsobu stanovenia stratégie. Súčasťou tejto časti je aj strategická analýza a jej úloha pri skúmaní podnikových zdrojov, potenciálov a konkurencie na súčasnú i budúcu výkonnosť podniku. Osobitosť prístupu autora k týmto otázkam je potvrdená dosiahnutými výsledkami v konkrétnom podniku, ktorého je hlavným stratégom.

What you learn

Základy podnikovej a podnikateľskej stratégie, Vymedzenie pojmu stratégia, Definovanie konkurenčnej výhody na trhu, Princípy strategického myslenia, Vznik a udržiavanie konkurenčnej výhody, Strategická vízia, Poslanie podniku, Tvorba a formovanie názorov na poslanie podniku, Prvky poslania, Strategické ciele, Vedenie podniku a záujmové skupiny, Reťazec korporatívneho vedenia, Akcionári a záujmové skupiny, Možnosti akcionárskej kontroly, Vplyv záujmových skupín na vedenie a správu podniku, Možné konflikty záujmových skupín, Rozdielne očakávania záujmových skupín, Dominantné vplyvy na procesy strategického vývoja, Možnosti korigovať nepriaznivé vplyvy na procesy strategického vývoja, Vnútropodnikové vzťahy, Riziko strategickej odchýlky, Obmedzovanie a vnútenie strategického vývoja, Obmedzovanie ekonomicky silnými investormi, Obmedzovanie politickým prostredím, Vnútený strategický vývoj, Strategická analýza,, Vplyv prostredia, Analýza PEST (analýza externého prostredia), Porterov diamant (determinácia národných výhod), Uplatnenie scenárov, Analýza odvetvového prostredia, Hlavné parametre a hybné sily odvetvia, Analýza konkurenčných síl, Ohrozenie zo strany novovstupujúcich podnikov, Intenzita súperenia medzi existujúcimi konkurentmi, Tlak zo strany substitútov, Vyjednávajúci vplyv odberateľov, Vyjednávajúci vplyv dodávateľov, Identifikácia konkurenčnej pozície podniku, Analýza strategickej skupiny, Segmentácia trhu, Analýza hodnôt vnímaných zákazníkmi, Hodnotenie atraktívnosti odvetvia, Analýza konkurentov, Analýza strategickej spôsobilosti podniku, Analýza zdrojov a ich využitia, Analýza nákladového a hodnotového reťazca, Nákladový reťazec, Úlohy strategického manažmentu, Podnikateľská etika, Etický postoj, Sociálna zodpovednosť podniku, Základy etického kódexu, Princípy spoločenskej zodpovednosti, Ochrana dobrého mena a majetku podniku, Bezpečnosť a zdravie, Ochrana životného prostredia, Riadenie podniku: vzťah s akcionármi, Vzťah so zamestnancami, Vzťah s dodávateľmi a subdodávateľmi, Vzťah s konkurenciou, Vzťah s vládou, Strategický vývoj, Predpoklady realizácie zamýšľanej stratégie, Strategické zámery vrcholného manažmentu, Vplyv politických a kultúrnych procesov, Podniková kultúra ako systém, Hodnotový reťazec? Využitie integračných tendencií uplatnením hodnotového reťazca, Porovnávacia analýza a štandardy, Napätie medzi cieľmi a reálnymi zdrojmi, Analýza SWOT, Posúdenie výsledkov analýzy SWOT, Metóda SPACE, Analýza GAP, Strategická bilancia, Rozlíšenie záujmov akcionárov a investorských skupín, Analýza hodnoty vnímanej akcionármi, Dôsledky zmien vlastníctva, Monitorovanie investorov, Odhad možnej miery vplyvu (odhad sily), Práva veriteľov a poskytovateľov úverov, Vzťahy so zákazníkmi, Uverejňovanie informácií, Zhrnutie výsledkov strategickej analýzy, Zásady strategického výberu, Formulovanie stratégie podniku, Zmeny vlastníctva podniku, Strategický zámer, Základy stratégie SBU, Väzby materského podniku a SBU, Základné typy podnikateľských stratégií, Všeobecné stratégie, Porterove všeobecné stratégie, Osobitosti koncepcií všeobecných stratégií, Bowmanove porovnávacie stratégie: strategické hodiny, Cenovo založené stratégie (možnosti 1 a 2), Zmiešaná stratégia (možnosť 3), Stratégia diferenciácie (možnosť 4), Zameraná diferenciácia (možnosť 5), Neúspešné stratégie (možnosti 6, 7 a 8), Najčastejšie uplatňované konkurenčné stratégie, Stratégia nákladového vodcovstva, Stratégia diferenciácie (špecializácie) a zamerania, Konkurenčné stratégie pre vedúce a dominantné podniky, Konkurenčné stratégie pre nasledovateľské podniky, Konkurenčné stratégie pre neúspešné a upadajúce podniky, Stratégia zvratu pre podniky v krízovej situácii, Stratégia konkurencie vo vznikajúcom odvetví, Stratégia konkurencie v období prechodu k „zrelosti“ odvetvia, Stratégia pre podniky v „zrelom“ alebo upadajúcom odvetví, Stratégia konkurencie v rozdrobených odvetviach, Stratégia konkurencie v globálnych odvetviach, Riadenie výberu stratégie, Odstúpenie z trhu, Konsolidácia podniku, Prenikanie na trh, Diverzifikácia, Diverzifikácia a výkon, Zlúčenie a prevzatie, Stratégie obrany, Spoločný vývoj a strategické spojenectvá, Joint ventures (JV), Konzorciá, Riadenie strategickej zmeny, Zmeny v podniku, Zdroje zmien a ich vplyv na prácu manažéra, Úroveň zmien, Rezistencia voči zmenám, Výber stratégie na uskutočnenie zmeny, Charakter strategickej zmeny, Typy strategickej zmeny, Riadená zmena, Vynútená zmena, Transformačná zmena, Diagnóza potreby strategickej zmeny, Identifikácia reaktivity a proaktivity, Uvedomenie si naliehavosti uskutočniť zmeny, Riadenie procesov strategickej zmeny, Spôsoby riadenia zmeny, Zmeny v štruktúre podniku, Uplatnenie štýlov riadenia zmeny, Zmeny v zaužívaných postupoch, Uplatnenie pozičných symbolov, Zmeny na najvyšších manažérskych pozíciách, Komunikácia v procese zmien, Postupnosť zmeny, Dynamika zmien, Dôsledky strategickej zmeny, Nástroje implementácie stratégie, Implementácia stratégie v podnikovej praxi, Realizácia strategických operácií, Stanovenie stratégie I.D.C. Holding, a.s., Konkurenčná a odvetvová analýza aplikovaná na IDC, Charakteristika podniku, Analýza spoločenského prostredia – STEP analýza, Ekonomické prostredie, Vedecko-technické prostredie, Sociálne prostredie, Demografické prostredie, Právne a politické prostredie, Ekologické prostredie, Analýza odvetvia, Ekonomické parametre, Veľkosť trhu, Miera rastu trhu, Počet konkurentov, ich relatívna veľkosť a akčný rádius konkurencie, Počet zákazníkov a ich relatívna veľkosť, Rozvoj a smerovanie vertikálnej integrácie, Inovačný priestor produktov, Miera diferenciácie produktov, Priemerná ziskovosť odvetvia, Hybné sily odvetvia, Kľúčové faktory úspechu, Analýza konkurencie, Interná analýza, Porovnanie hodnotenia výkonnosti IDC s odvetvím, Analýza interného profilu schopností, Financie, Výroba a technológia, Výskum a vývoj, Ľudské zdroje, Marketing, Organizácia a riadenie, Konkurencieschopnosť, Celkové zhodnotenie interného profilu podniku, Hodnotenie konkurenčnej sily, Analýza SWOT, Metóda hodnotenia strategického postavenia a konania SPACE, Strategické zámery podniku, Plán strategických opatrení, Model zvyšovania produktivity, Projekty zvyšovania produktivity práce, Projekt vizualizácie, Projekt totálne produktívnej údržby, Rozvoj systému zlepšovania Z.U.Z.K.A, Dosiahnuté výsledky

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 18.07.2024