12,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

RIADENIE 4: ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

Author Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
Slovak

Short description

Úspech v podnikaní vo veľkej miere podmieňuje tvorba štruktúr. Štruktúra však nemôže byť univerzálna, pre každý podnik rovnaká a nemenná, bez ohľadu na to, čo sa odohráva v relevantnom okolí. Neaktualizovať štruktúru znamená ignorovať z okolia pôsobiace vplyvy, čo by nevyhnutne viedlo k ohrozeniu vlastnej existencie. Rozhodne v turbulentnom prostredí by podnik neprežil, ak by nebol reakcie schopný ak by sa organizačne udržiaval na úrovni raz a navždy „zabetónovaných“ štruktúr. Naopak, podnik môže napredovať iba ak je schopný prispôsobovať sa a včas predvídať zmeny a tomu podriadiť aj zmeny vo vnútorných štruktúrach podniku. Moderný podnik vo svojom správaní nielenže sa snaží predvídať, ale aj jednoznačne reflektuje existujúcu situáciu, neúprosné konkurenčné tlaky a reaguje na nové, nečakané situácie. Existujúce štruktúry pohotovo uspôsobuje v záujme presadenia potrebnej strategickej zmeny v podniku a podnikaní. V tejto knihe autor okrem poznatkov zo svetovej literatúry čitateľovi predostiera i svoje i osobné skúseností a uvádza zdroje strategických zmien, ich typy a spôsoby ich riadenia.

What you learn

Organizovanie a organizačná štruktúra, Historický rámec vývoja organizačných štruktúr, Reflexie modernej teórie riadenia,  Systémové východiská pri tvorbe organizačných štruktúr, Organizovanie, organizácia a organizačná štruktúra,  Význam pojmu organizácia, Spôsoby organizačného členenia, Zákonitosti vývoja organizačných štruktúr, Životný cyklus podniku,  Vývojová S - krivka pre technologické substitúcie, Vývojová krivka podľa Millera a Friesena, Organizačný vývoj podľa Greinera, Organizačný vývoj podľa Galbraitha a Nathansona, Model globálneho štruktúrovania podniku, Podstata a funkcia organizačnej štruktúry, Väzby stratégie a štruktúry, Imanentné prvky štrukturalizácie, Riadiace rozpätie v štruktúre,  Sústavné zdokonaľovanie a vývojové riešenia organizačnej štruktúry, Globálne vplyvy, Komercionalizácia štruktúry a priorizácia marketingových zložiek, Systematické zdokonaľovanie podniku, Veľkostné skupiny podnikov, Informačná podpora, Vývojové organizačno-štrukturálne riešenia, Organizačná konfigurácia a štrukturálne riešenia organizačnej štruktúry, Členenie organizačných štruktúr, Hierarchické členenie organizačnej štruktúry, Pyramídová organizačná štruktúra, Plochá organizačná štruktúra, Vysoká organizačná štruktúra, Likvidácia hierarchií a vytvorenie plochých štruktúr, Klasické organizačné štruktúry, Líniová organizačná štruktúra, Štábna organizačná štruktúra, Líniovo-štábna (kombinovaná) organizačná štruktúra, Funkčná (funkcionálna) organizačná štruktúra, Divízne štruktúry, Strategické podnikateľské jednotky (SBU), Medzištruktúry a štrukturálne variácie, Hybridné organizačné štruktúry, Modifikované a pružné organizačné štruktúry, Cieľové programové organizačné štruktúry, Projektové organizačné tímy, Projektová organizačná štruktúra a projektová koordinácia, Maticové štruktúry, Sieťová štruktúra, Štruktúra AMÉBA, Virtuálny podnik, Satelitný podnik, Bunkové organizačné štruktúry, Kruhové organizačné štruktúry, Procesná organizácia, Dutý podnik, Agilný podnik, Integrovaný podnik, Fraktálová štruktúra, Intrapodnikanie, Koncentrácia a reťazenie podnikov, Holdingové štruktúry, Formovanie postoja k holdingovým štruktúram, Štruktúry holdingového typu, Alternatívy holdingových štruktúr, Kapitálové hľadiská holdingu, Postavenie dcérskych podnikov, Prepojené podniky, Horizontálna expanzia, Fúzie a akvizície, Formy internacionalizácie podnikania, Strategické aliancie, Keiretsu, Transnacionálne (nadnárodné) podniky, Štruktúry transnacionálnych podnikov, Praktická použiteľnosť teoretických záverov, Organizačný rozvoj podniku, Efektivita vytvorenej štruktúry, Model dokonalosti EFQM a jeho kritériá, Zhrnutie hlavných princípov vytvárania organizačných štruktúr

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 14.06.2024