12,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

RIADENIE 5: TEORETICKÉ ZÁKLADY A PODMIENKY FUNGOVANIA PODNIKOVEJ FINANČNEJ POLITIKY

Author Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Book
Slovak

Short description

Finančná politika podniku úzko súvisí s vonkajším okolím. Je zrejmé, že ak podnik vytvára nové hodnoty využívaním nových technológií inováciami a lepšou organizáciou práce, môže kalkulovať s tým, že z nových zdrojov zabezpečí ďalší rozvoj podniku. Skutočnosť v praxi je však iná. Decízna sféra vstupuje v rámci politiky štátu do rozhodovania v podnikoch spostredkovane, regulačnými opatreniami, ktoré pre podnik znamenajú zvyšovanie nákladov v zmysle nových zákonov a predpisov. Už z toho vidno, aké je zložité sledovanie pôvodne utvorenej a schválenej finančnej politiky podniku. Navyše, okrem regulačných zásahov, štátu sú tu vyššie riadiace zložky. Najvýraznejšie sa vonkajšie zásahy prejavujú v podmienkach európskej integrácie, ktoré zohľadňujú potreby európskych štruktúr a v tom zmysle nastoľujú centrálne riadenú finančnú politiku, kedy dochádza k vnútornej rozpornosti v riadení podniku. V tomto zmysle sa publikácia zaoberá rovnako makroekonomikou a mikroekonomikou, pretože medzi týmito dvomi okruhmi vplyvov na podnik sa musí dosiahnuť vzájomné uspôsobenie.

What you learn

Teoretické základy a podmienky fungovania podnikovej finančnej politiky, Ekonomický mechanizmus v podmienkach prevažujúceho štátneho vlastníctva, Transformácia ekonomiky a ekonomický mechanizmus, Privatízácia v podmienkach Slovenska, Malá privatizácia, Veľká privatizácia, Štátne zasahovanie a jeho zohľadnenie v modeloch tvorby cien, Prednosti trhového ekonomického mechanizmu, Vývoj ekonomického myslenia, Prehľad názorov o vývoji ekonomického myslenia, Súčasné smery ekonomického myslenia, Monetarizmus, Ekonómia strany ponuky, Teória racionálnych očakávaní, O súčasných názoroch, Finančný a daňový systém v trhovej ekonomike, Fungovanie monetárneho a finančného, Základný pojmový aparát v oblasti finančnej vedy, Sústava finančných kategórií, Charakteristika peňazí, ich význam a funkcie, Teoretická definícia peňazí, Empirická definícia peňazí, Peniaze a mena, Emisia peňazí a peňažný obeh, Devízový kurz, Teória parity kúpnej sily, Teória parity úrokovej miery, Daňový systém v trhovej ekonomike, Daňová politika, Ciele zdanenia, Všeobecná charakteristika daní, Daňová únosnosť, Daňové zaťaženie, Spôsoby merania daňového zaťaženia, Nominálne daňové sadzby, Podiel dane k HDP, Priemerné daňové sadzby, Hraničné účinné daňové sadzby, Daňová kvóta, Lafferova krivka, Vplyv zavedenia rovnej dane v SR na daňové príjmy štátu, Dôvody pre daňovú reformu, Sústava daní Slovenskej republiky, Štruktúra daňových príjmov, Daň z príjmov, Daň z príjmu právnických osôb, Celkové daňové zaťaženie v Slovenskej republike, Štruktúra daňového zaťaženia na Slovensku, Medzinárodná komparácia daňového zaťaženia, Daňové zaťaženie kapitálu, Zmeny v daňovom zaťažení a očakávané tendencie vývoja daní v krajinách EU, Opatrenia prijaté v colnej politike vstupom SR do EÚ, Charakteristika a funkcie cla, Členenie cla (druhy ciel), Funkcie cla, Tarifné opatrenia, Colné kvóty, Integrovaná tarifa spoločenstva, Preferenčné clá voči rozvojovým krajinám, Netarifné opatrenia, Legislatívny proces v oblasti daní,  Proces zbližovania daňových sústav štátov EÚ, Princípy zdaňovania uplatňované v EÚ, Daňová koordinácia a harmonizácia v rámci prístupového procesu SR do EÚ, Priame dane a proces aproximácie, Nepriame dane a proces harmonizácie, Harmonizácia DPH v EÚ, Harmonizácia spotrebných daní v EÚ, Globalizačné trendy v trhovej ekonomike, Ekológia v procese globalizácie, Príčiny poškodzovania životného prostredia, Ochrana životného prostredia, Integračný proces v podmienkach slovenskej ekonomiky, Menová politika Slovenska v podmienkach ERM II, Inflácia – kľúčové kritérium menovej politiky, Očakávané vplyvy z prijatia spoločnej meny eura, Organizačný aspekt prechodu na spoločnú menu euro.

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 14.06.2024